• 微博
  • 微信微信二维码

广东省人民政府首页  >  要闻动态  >  广东要闻

大奖唯一登录网址jkazlz

来源: 南方日报网络版     时间:2020-01-24 10:21:59

大奖唯一登录网址平 湿 脉 证热 病 至 脉 死 日 证问 曰 : 妇 人 病 经 水 适 下 , 而 发 其 汗 , 则 郁 冒 不 知 人 , 何 也 ?师 曰 : 经 水 下 , 故 为 里 虚 , 而 发 其 汗 , 为 表 复 虚 , 此 为 表 里 俱 虚 , 故 令 郁 冒 也 。问 曰 : 妇 人 病 如 癫 疾 郁 冒 , 一 日 二 十 余 发 。 师 脉 之 , 反 言 带 下 , 皆 如 师 言 , 其 脉 何 类 ? 何 以 别 之 ?师 曰 : 寸 口 脉 濡 而 紧 , 濡 则 阳 气 微 , 紧 则 荣 中 寒 , 阳 微 卫 气 虚 , 凝 寒 , 阴 阳 不 和 , 邪 气 舍 于 荣 卫 , 疾 ( 疾 一 作 候 ) 起 年 少 时 , 经 水 来 以 合 房 室 , 移 时 过 度 , 精 感 命 门 开 , 经 下 血 虚 , 百 脉 皆 张 , 中 极 感 阳 动 , 微 风 激 成 寒 , 因 虚 舍 荣 卫 , 冷 积 于 丹 田 , 发 动 上 冲 , 奔 在 胸 膈 , 津 液 掩 口 入 , 涎 唾 涌 溢 出 , 眩 冒 状 如 厥 , 气 冲 髀 里 热 , 粗 医 名 为 癫 , 灸 之 因 大 剧 。问 曰 : 妇 人 病 苦 气 上 冲 胸 , 眩 冒 , 吐 涎 沫 , 髀 里 气 冲 热 。 师 脉 之 , 不 名 带 下 , 其 脉 何 类 ? 何 以 别 之 ?师 曰 : 寸 口 脉 沉 而 微 , 沉 则 卫 气 伏 , 微 则 荣 气 绝 , 阳 伏 则 为 疹 , 阴 绝 则 亡 血 。 病 当 小 便 不 利 , 津 液 闭 塞 , 今 反 小 便 通 , 微 汗 出 , 沉 变 为 寒 , 咳 逆 呕 沫 , 其 肺 成 痿 , 津 液 竭 少 , 亡 血 损 经 络 , 因 寒 为 血 厥 , 手 足 苦 痹 , 气 从 丹 田 起 , 上 至 胸 胁 , 沉 寒 怫 郁 于 上 , 胸 中 窒 塞 , 气 历 阳 部 , 面 翕 如 醉 , 形 体 似 肥 , 此 乃 浮 虚 , 医 反 下 之 , 长 针 , 复 重 虚 荣 卫 , 久 发 眩 冒 , 故 知 为 血 厥 也 。问 曰 : 五 崩 何 等 类 ?师 曰 : 白 崩 者 形 如 涕 , 赤 崩 者 形 如 绛 津 , 黄 崩 者 形 如 烂 瓜 , 青 崩 者 形 如 蓝 色 , 黑 崩 者 形 如 血 也 。师 曰 : 有 一 妇 人 来 脉 , 反 得 微 涩 , 法 当 吐 , 若 下 利 , 而 言 不 , 因 言 夫 人 年 几 何 ? 夫 人 年 七 七 四 十 九 , 经 水 当 断 , 反 至 今 不 止 , 以 故 致 此 虚 也 。寸 口 脉 弦 而 大 , 弦 则 为 减 , 大 则 为 芤 , 减 则 为 寒 , 芤 则 为 虚 , 寒 虚 相 抟 , 脉 则 为 革 , 妇 人 则 半 产 、 漏 下 , 旋 复 花 汤 主 之 。妇 人 陷 经 漏 下 , 黑 不 解 , 胶 姜 汤 主 之 。妇 人 经 水 不 利 , 抵 当 汤 主 之 。 在 《 伤 寒 》 中 。妇 人 经 水 闭 不 利 , 脏 坚 僻 不 止 , 中 有 干 血 。 下 白 物 , 矾 石 丸 主 之 。妇 人 腹 中 诸 疾 痛 , 芍 药 散 主 之 。 ( 一 云 : 治 怀 妊 腹 中 疼 痛 )妇 人 腹 中 痛 , 小 建 中 汤 主 之 。 方 在 《 伤 寒 》 中 。 ( 一 云 : 腹 中 痛 , 小 便 利 , 理 中 汤 主 之 )

上 足 三 阳 脉。

“平 霍 乱 转 筋 脉 证太 阳 中 风 , 以 火 劫 发 其 汗 , 邪 风 被 火 热 , 血 气 流 , 失 其 常 度 , 两 阳 相 熏 灼 , 其 身 发 黄 。 阳 盛 则 欲 衄 , 阴 虚 小 便 难 , 阴 阳 俱 虚 竭 , 身 体 则 枯 燥 , 但 头 汗 出 , 齐 颈 而 还 , 腹 满 而 微 喘 , 口 干 咽 烂 , 或 不 大 便 , 久 则 谵 语 , 甚 者 至 哕 , 手 足 躁 扰 , 循 衣 摸 床 , 小 便 利 者 , 其 人 可 治 。 太 阳 病 , 医 发 其 汗 , 遂 发 热 而 恶 寒 , 复 下 之 , 则 心 下 痞 , 此 表 里 俱 虚 。 阴 阳 气 并 竭 , 无 阳 则 阴 独 , 复 加 火 针 因 而 烦 , 面 色 青 黄 , 肤 , 如 此 者 为 难 治 。 今 色 微 黄 , 手 足 温 者 愈 。 伤 寒 , 加 温 针 必 惊 。 阳 脉 浮 , 阴 脉 弱 , 则 血 虚 , 血 虚 则 筋 伤 。 其 脉 沉 者 , 荣 气 微 也 。 其 脉 浮 , 而 汗 出 如 流 珠 者 , 卫 气 衰 也 。 荣 气 微 , 加 烧 针 , 血 留 不 行 , 更 发 热 而 躁 烦 也 。 伤 寒 , 脉 浮 , 而 医 以 火 迫 劫 之 , 亡 阳 , 惊 狂 , 卧 起 不 安 , 属 去 芍 药 加 蜀 漆 龙 骨 救 逆 汤 。问 曰 : 得 病 十 五 、 十 六 日 , 身 体 黄 , 下 利 , 狂 欲 走 。 师 脉 之 , 言 当 下 清 血 如 豚 肝 , 乃 愈 , 后 如 师 言 , 何 以 知 之 ?师 曰 : 寸 口 脉 阳 浮 阴 濡 弱 , 阳 浮 则 为 风 , 阴 濡 弱 为 少 血 , 浮 虚 受 风 , 少 血 发 热 , 恶 寒 洒 淅 , 项 强 头 眩 。 医 加 火 熏 , 郁 令 汗 出 , 恶 寒 遂 甚 , 客 热 因 火 而 发 , 怫 郁 蒸 肌 肤 , 身 目 为 黄 , 小 便 微 难 , 短 气 , 从 鼻 出 血 , 而 复 下 之 , 胃 无 津 液 , 泄 利 遂 不 止 , 热 瘀 在 膀 胱 , 畜 结 成 积 聚 , 状 如 豚 肝 , 当 下 未 下 , 心 乱 迷 愦 , 狂 走 赴 水 , 不 能 自 制 。 畜 血 若 去 , 目 明 心 了 。 此 皆 医 所 为 , 无 他 祸 患 , 微 轻 得 愈 , 极 者 不 治 。 伤 寒 , 其 脉 不 弦 紧 而 弱 者 , 必 渴 , 被 火 必 谵 言 。 弱 者 发 热 , 脉 浮 , 解 之 , 当 汗 出 愈 。太 阳 病 , 以 火 熏 之 , 不 得 汗 , 其 人 必 躁 , 到 经 不 解 , 必 有 清 血 。阳 明 病 , 被 火 , 额 上 微 汗 出 , 而 小 便 不 利 , 必 发 黄 。阳 明 病 , 其 脉 浮 紧 , 咽 干 口 苦 , 腹 满 而 喘 , 发 热 汗 出 而 不 恶 寒 , 反 偏 恶 热 , 其 身 体 重 , 发 其 汗 则 躁 , 心 愦 愦 而 反 谵 语 。 加 温 针 必 怵 惕 , 又 烦 躁 不 得 眠 。少 阴 病 , 咳 而 下 利 , 谵 语 , 是 为 被 火 气 劫 故 也 , 少 便 必 难 , 为 强 责 少 阴 汗 出 。太 阳 病 二 日 , 而 烧 瓦 熨 其 背 , 大 汗 出 , 火 气 入 胃 , 胃 中 竭 燥 , 必 发 谵 语 , 十 余 日 振 而 反 汗 出 者 , 此 为 欲 解 。 其 汗 从 腰 以 下 不 得 汗 , 其 人 欲 小 便 , 反 不 得 , 呕 欲 失 溲 , 足 下 恶 风 , 大 便 坚 者 , 小 盒 饭 数 , 而 反 不 数 及 多 , 便 已 , 其 头 卓 然 而 痛 , 其 人 足 心 必 热 , 谷 气 下 流 故 也 。平 小 儿 杂 病 证。

夫 风 之 为 病 当 半 身 不 遂 , 或 但 臂 不 遂 者 , 此 为 痹 。 脉 微 而 数 , 中 风 使 然 。 头 痛 脉 滑 者 , 中 风 , 风 脉 虚 弱 也 。寸 口 脉 浮 而 紧 , 紧 则 为 寒 , 浮 则 为 虚 , 虚 寒 相 搏 , 邪 在 皮 肤 。 浮 者 血 虚 , 络 脉 空 虚 , 贼 邪 不 泻 , 或 左 或 右 。 邪 气 反 缓 , 正 气 则 急 , 正 气 引 邪 , 僻 不 遂 。 邪 在 于 络 , 肌 肤 不 仁 。 邪 在 于 经 , 则 重 不 胜 。 邪 入 于 腑 , 则 不 识 人 。 邪 入 于 脏 , 舌 即 难 言 , 口 吐 于 涎 。寸 口 脉 迟 而 缓 , 迟 则 为 寒 , 缓 则 为 虚 。 荣 缓 则 为 亡 血 , 卫 迟 则 为 中 风 。 邪 气 中 经 , 则 身 痒 而 瘾 疹 。 心 气 不 足 , 邪 气 入 中 , 则 胸 满 而 短 气 。趺 阳 脉 浮 而 滑 , 滑 则 谷 气 实 , 浮 则 汗 自 出 。少 阴 脉 浮 而 弱 , 弱 则 血 不 足 , 浮 则 为 风 , 风 血 相 搏 , 则 疼 痛 如 掣 。盛 人 脉 涩 小 , 短 气 , 自 汗 出 , 历 节 疼 , 不 可 屈 伸 , 此 皆 饮 酒 汗 出 当 风 所 致 也 。寸 口 脉 沉 而 弱 , 沉 则 主 骨 , 弱 则 主 筋 ; 沉 则 为 肾 , 弱 则 为 肝 。 汗 出 入 水 中 如 水 伤 心 历 节 黄 汗 出 故 曰 历 节 也 。 味 酸 则 伤 筋 , 筋 伤 则 缓 , 名 曰 泄 。 咸 则 伤 骨 , 骨 伤 则 痿 , 名 曰 枯 。 枯 泄 相 搏 , 名 曰 断 泄 。 荣 气 不 通 , 卫 不 独 行 , 荣 卫 俱 微 , 三 焦 无 所 御 , 四 属 断 绝 , 身 体 羸 瘦 , 独 足 肿 大 , 黄 汗 出 , 胫 冷 假 令 发 热 , 便 为 历 节 也 。 病 历 节 , 疼 痛 不 可 屈 伸 , 乌 头 汤 主 之 。 诸 肢 节 疼 痛 , 身 体 魁 瘰 , 脚 肿 如 脱 , 头 眩 短 气 , 温 温 欲 吐 , 芍 药 汤 主 之 。。

呕 而 脉 弱 , 小 便 复 利 , 身 有 微 热 , 见 厥 者 , 难 治 。 趺 阳 脉 浮 者 , 胃 气 虚 , 寒 气 在 上 , 忧 气 在 下 , 二 气 并 争 , 但 出 不 入 , 其 人 即 呕 而 不 得 食 , 恐 怖 而 死 , 宽 缓 即 瘥 。 夫 呕 家 有 痈 脓 者 , 不 可 治 呕 , 脓 尽 自 愈 。 先 呕 却 渴 者 , 此 为 欲 解 。 先 渴 却 呕 者 , 为 水 停 心 下 , 此 属 饮 家 。 呕 家 本 渴 , 今 反 不 渴 者 , 以 心 下 有 支 饮 也 。问 曰 : 病 患 脉 数 , 数 为 热 , 当 消 谷 引 食 , 而 反 吐 者 , 何 也 ?师 曰 : 以 发 其 汗 , 令 阳 微 , 膈 气 虚 , 脉 乃 数 , 数 为 客 热 , 不 能 消 谷 , 胃 中 虚 冷 , 故 吐 也 。 阳 紧 阴 数 , 其 人 食 已 即 吐 , 阳 浮 而 数 , 亦 为 吐 。寸 紧 尺 涩 , 其 人 胸 满 , 不 能 食 而 吐 , 吐 止 者 为 下 之 , 故 不 能 食 , 设 言 未 止 者 , 此 为 胃 反 , 故 尺 为 之 微 涩 也 。寸 口 脉 紧 而 芤 , 紧 则 为 寒 , 芤 则 为 虚 , 虚 寒 相 抟 , 脉 为 阴 结 而 迟 , 其 人 则 噎 。 关 上 脉 数 , 其 人 则 吐 。 脉 弦 者 , 虚 也 。胃 气 无 余 , 朝 食 暮 吐 , 变 为 胃 反 , 寒 在 于 上 , 医 反 下 之 , 今 脉 反 弦 , 故 名 曰 虚 。 趺 阳 脉 微 而 涩 , 微 则 下 利 , 涩 则 吐 逆 , 谷 不 得 入 也 。寸 口 脉 微 而 数 , 微 则 无 气 , 无 气 则 荣 虚 , 荣 虚 则 血 不 足 , 血 不 足 则 胸 中 冷 。 趺 阳 脉 浮 而 涩 , 浮 则 为 虚 , 涩 则 伤 脾 , 脾 伤 则 不 磨 , 朝 食 暮 吐 , 暮 食 朝 吐 , 宿 谷 不 化 , 名 曰 胃 反 。 脉 紧 而 涩 , 其 病 难 治 。夫 吐 家 , 脉 来 形 状 如 新 卧 起 。 病 患 欲 吐 者 , 不 可 下 之 。呕 吐 而 病 在 膈 上 , 后 思 水 者 , 解 , 急 与 之 。 思 水 者 , 猪 苓 散 主 之 。 哕 而 腹 满 , 视 其 前 后 , 知 何 部 不 利 , 利 之 即 愈 。夫 六 腑 气 绝 于 外 者 , 手 足 寒 , 上 气 , 脚 缩 。 五 脏 气 绝 于 内 者 , 下 利 不 禁 , 下 甚 者 , 手 足 不 仁 。下 利 , 脉 沉 弦 者 , 下 重 , 其 脉 大 者 , 为 未 止 。 脉 微 弱 数 者 , 为 欲 自 止 , 虽 发 热 不 死 。 脉 滑 , 按 之 虚 绝 者 , 其 人 必 下 利 。下 利 , 有 微 热 , 其 人 渴 。 脉 弱 者 , 今 自 愈 。下 利 , 脉 数 , 若 微 发 热 , 汗 自 出 者 , 自 愈 。 设 脉 复 紧 , 为 未 解 。 下 利 , 寸 脉 反 浮 数 , 尺 中 自 涩 , 其 人 必 清 脓 血 。下 利 , 手 足 厥 , 无 脉 , 灸 之 不 温 , 若 脉 不 还 , 反 微 喘 者 , 死 。 少 阴 负 趺 阳 者 为 顺 也 。下 利 , 脉 数 而 浮 ( 一 作 渴 ) 者 , 今 自 愈 。 设 不 瘥 , 其 人 必 清 脓 血 , 以 有 热 故 也 。下 利 后 , 脉 绝 , 手 足 厥 冷 , 时 脉 还 , 手 足 温 者 , 生 。 脉 不 还 者 , 死 。下 利 , 脉 反 弦 , 发 热 身 汗 者 , 自 愈 。下 利 气 者 , 当 利 其 小 便 。下 利 清 谷 , 不 可 攻 其 表 , 汗 出 必 胀 满 , 其 脏 寒 者 , 当 下 之 。下 利 , 脉 沉 而 迟 , 其 人 面 少 赤 , 身 有 微 热 。下 利 清 谷 , 必 郁 冒 , 汗 出 而 解 , 其 人 微 厥 。 所 以 然 者 , 其 面 戴 阳 , 下 虚 故 也 。下 利 , 腹 胀 满 , 身 体 疼 痛 , 先 温 其 里 , 乃 攻 其 表 。下 利 , 脉 迟 而 滑 者 , 实 也 。 利 未 欲 止 , 当 下 之 。下 利 , 脉 反 滑 者 , 当 有 所 去 。 下 乃 愈 。下 利 瘥 , 至 其 年 、 月 、 日 、 时 复 发 , 此 为 病 不 尽 , 当 复 下 之 。下 利 而 谵 语 者 , 为 有 燥 屎 也 , 宜 下 之 。下 利 而 腹 痛 满 , 为 寒 实 , 当 下 之 。下 利 , 腹 中 坚 者 , 当 下 之 。下 利 后 更 烦 , 按 其 心 下 濡 者 , 为 虚 烦 也 。下 利 后 , 脉 三 部 皆 平 , 按 其 心 下 坚 者 , 可 下 之 。下 利 , 脉 浮 大 者 , 虚 也 , 以 强 下 之 故 也 。 设 脉 浮 革 , 因 尔 肠 鸣 , 当 温 之 。病 者 痿 黄 , 躁 而 不 渴 , 胃 中 寒 实 , 而 下 利 不 止 者 , 死 。夫 风 寒 下 者 , 不 可 下 之 。 下 之 后 , 心 下 坚 痛 。 脉 迟 者 , 为 寒 , 但 当 温 之 。 脉 沉 紧 , 下 之 亦 然 。 脉 大 浮 弦 , 下 之 当 已 。。

太 阳 之 脉 , 色 荣 颧 骨 , 热 病 也 。 荣 未 夭 , 曰 今 且 得 汗 , 待 时 自 已 。 与 厥 阴 脉 争 见 者 , 死 期 不 过 三 日 , 其 热 病 气 内 连肾 。 少 阳 之 脉 , 色 荣 颊 前 , 热 病 也 。 荣 未 夭 , 曰 今 且 得 汗 , 待 时 自 已 。 与 少 阴 脉 争 见 者 , 死 期 不 过 三 日 。热 病 七 、 八 日 , 脉 微 小 , 病 者 溲 血 , 口 中 干 , 一 日 半 而 死 。 脉 代 者 , 一 日 死 。热 病 七 、 八 日 , 脉 不 躁 喘 , 不 数 , 后 三 日 中 有 汗 。 三 日 不 汗 , 四 日 死 。 未 曾 汗 , 勿 肤 刺 ( 肤 , 一 作 庸 ) 。热 病 三 、 四 日 , 脉 不 喘 , 其 动 均 者 , 身 虽 烦 热 , 今 自 得 汗 , 生 。传 曰 : 始 腑 入 脏 , 终 阴 复 还 阳 , 故 得 汗 。热 病 七 、 八 日 , 脉 不 喘 , 其 动 均 者 , 生 。 微 热 在 阳 不 入 阴 , 今 自 汗 也 。热 病 七 、 八 日 , 脉 不 喘 , 动 数 均 者 , 病 当 喑 。 期 三 日 不 得 汗 , 四 日 死 。热 病 , 身 面 尽 黄 而 肿 , 心 热 , 口 干 , 舌 卷 , 焦 黄 黑 , 身 麻 臭 , 伏 毒 伤 肺 。 中 脾 者 , 死 。热 病 , 螈 , 狂 言 , 不 得 汗 , 螈 不 止 , 伏 毒 伤 肝 , 中 胆 者 , 死 。热 病 , 汗 不 出 , 出 不 至 足 , 呕 胆 , 吐 血 , 善 惊 不 得 卧 , 伏 毒 在 肝 。 腑 足 少 阳 者 , 死 。夫 风 之 为 病 当 半 身 不 遂 , 或 但 臂 不 遂 者 , 此 为 痹 。 脉 微 而 数 , 中 风 使 然 。 头 痛 脉 滑 者 , 中 风 , 风 脉 虚 弱 也 。寸 口 脉 浮 而 紧 , 紧 则 为 寒 , 浮 则 为 虚 , 虚 寒 相 搏 , 邪 在 皮 肤 。 浮 者 血 虚 , 络 脉 空 虚 , 贼 邪 不 泻 , 或 左 或 右 。 邪 气 反 缓 , 正 气 则 急 , 正 气 引 邪 , 僻 不 遂 。 邪 在 于 络 , 肌 肤 不 仁 。 邪 在 于 经 , 则 重 不 胜 。 邪 入 于 腑 , 则 不 识 人 。 邪 入 于 脏 , 舌 即 难 言 , 口 吐 于 涎 。寸 口 脉 迟 而 缓 , 迟 则 为 寒 , 缓 则 为 虚 。 荣 缓 则 为 亡 血 , 卫 迟 则 为 中 风 。 邪 气 中 经 , 则 身 痒 而 瘾 疹 。 心 气 不 足 , 邪 气 入 中 , 则 胸 满 而 短 气 。趺 阳 脉 浮 而 滑 , 滑 则 谷 气 实 , 浮 则 汗 自 出 。少 阴 脉 浮 而 弱 , 弱 则 血 不 足 , 浮 则 为 风 , 风 血 相 搏 , 则 疼 痛 如 掣 。盛 人 脉 涩 小 , 短 气 , 自 汗 出 , 历 节 疼 , 不 可 屈 伸 , 此 皆 饮 酒 汗 出 当 风 所 致 也 。寸 口 脉 沉 而 弱 , 沉 则 主 骨 , 弱 则 主 筋 ; 沉 则 为 肾 , 弱 则 为 肝 。 汗 出 入 水 中 如 水 伤 心 历 节 黄 汗 出 故 曰 历 节 也 。 味 酸 则 伤 筋 , 筋 伤 则 缓 , 名 曰 泄 。 咸 则 伤 骨 , 骨 伤 则 痿 , 名 曰 枯 。 枯 泄 相 搏 , 名 曰 断 泄 。 荣 气 不 通 , 卫 不 独 行 , 荣 卫 俱 微 , 三 焦 无 所 御 , 四 属 断 绝 , 身 体 羸 瘦 , 独 足 肿 大 , 黄 汗 出 , 胫 冷 假 令 发 热 , 便 为 历 节 也 。 病 历 节 , 疼 痛 不 可 屈 伸 , 乌 头 汤 主 之 。 诸 肢 节 疼 痛 , 身 体 魁 瘰 , 脚 肿 如 脱 , 头 眩 短 气 , 温 温 欲 吐 , 芍 药 汤 主 之 。。

热 病 , 肺 气 绝 , 喘 逆 , 咳 唾 血 , 手 足 腹 肿 , 面 黄 , 振 栗 不 能 言 语 , 死 。 魄 与 皮 毛 俱 去 , 故 肺 先 死 , 丙 日 笃 , 丁 日 死 。热 病 , 脾 气 绝 , 头 痛 , 呕 宿 汁 , 不 得 食 , 呕 逆 吐 血 , 水 浆 不 得 入 , 狂 言 谵 语 , 腹 大 满 , 四 肢 不 收 , 意 不 乐 , 死 。 脉 与 肉 气 俱 去 , 故 脾 先 死 , 甲 日 笃 , 乙 日 死 。热 病 , 心 主 气 绝 , 烦 满 , 骨 痛 ( 一 作 螈 ) , 嗌 肿 , 不 可 咽 , 欲 咳 不 能 咳 , 歌 哭 而 笑 , 死 。 神 与 荣 脉 俱 去 , 故 心 先 死 。 壬 日 笃 , 癸 日 死 。热 病 , 肝 气 绝 , 僵 仆 , 足 不 安 地 , 呕 血 , 恐 惧 , 洒 淅 恶 寒 , 血 妄 出 , 遗 屎 溺 , 死 。 魂 与 筋 血 俱 去 , 故 肝 先 死 。 庚 日 笃 , 辛 日 死 。热 病 , 肾 气 绝 , 喘 悸 , 吐 逆 , 肿 疽 , 尻 痈 , 目 视 不 明 , 骨 痛 , 短 气 , 喘 满 , 汗 出 如 珠 , 死 。 精 与 骨 髓 俱 去 , 故 肾 先 死 。 戊 日 笃 , 巳 日 死 。 故 外 见 瞳 子 青 小 , 爪 甲 枯 , 发 堕 , 身 涩 , 齿 挺 而 垢 , 人 皮 面 浓 尘 黑 , 咳 而 唾 血 , 渴 欲 数 饮 , 大 满 , 此 五 脏 绝 , 表 病 也 。妇 人 怀 胎 , 一 月 之 时 , 足 厥 阴 脉 养 。 二 月 , 足 少 阳 脉 养 。 三 月 , 手 心 主 脉 养 。 四 月 , 手 少 阳 脉 养 。 五 月 , 足 太 阴 脉 养 。 六 月 , 足 阳 明 脉 养 。 七 月 , 手 太 阴 脉 养 。 八 月 , 手 阳 明 脉 养 。 九 月 , 足 少 阴 脉 养 。 十 月 , 足 太 阳 脉 养 。 诸 阴 阳 各 养 三 十 日 活 儿 。 手 太 阳 、 少 阴 不 养 者 , 下 主 月 水 , 上 为 乳 汁 , 活 儿 养 母 。 怀 娠 者 不 可 灸 刺 其 经 , 必 堕 胎 。妇 人 怀 娠 三 月 而 渴 , 其 脉 反 迟 者 , 欲 为 水 分 。 复 腹 痛 者 , 必 堕 胎 。脉 浮 汗 出 者 , 必 闭 。 其 脉 数 者 , 必 发 痈 脓 。 五 月 、 六 月 脉 数 者 , 必 向 坏 。 脉 紧 者 , 必 胞 漏 。脉 迟 者 , 必 腹 满 而 喘 。 脉 浮 者 , 必 水 坏 为 肿 。问 曰 : 有 一 妇 人 , 年 二 十 所 , 其 脉 浮 数 , 发 热 呕 咳 , 时 下 利 , 不 欲 食 。 脉 复 浮 , 经 水 绝 , 何 也 ?师 曰 : 法 当 有 娠 。 何 以 故 ? 此 虚 家 法 当 微 弱 , 而 反 浮 数 , 此 为 戴 阳 。 阴 阳 和 合 , 法 当 有 娠 。 到 立 秋 , 热 当 自 去 。 何 以 知 然 ? 数 则 为 热 , 热 者 是 火 , 火 是 木 之 子 , 死 于 未 。 未 为 六 月 位 , 土 王 , 火 休 废 , 阴 气 生 , 秋 节 气 至 , 火 气 当 罢 , 热 自 除 去 , 其 病 即 愈 。师 曰 : 乳 后 三 月 有 所 见 , 后 三 月 来 , 脉 无 所 见 , 此 便 是 躯 。 有 儿 者 护 之 , 恐 病 利 也 , 何 以 故 ? 怀 妊 阳 气 内 养 , 乳 中 虚 冷 。 故 令 儿 利 。妇 人 怀 娠 , 六 月 、 七 月 , 脉 弦 发 热 , 其 胎 逾 腹 , 腹 痛 恶 寒 , 寒 者 小 腹 如 扇 之 状 。 所 以 然 者 , 子 脏 开 故 也 , 当 以 附 子 汤 温 其 脏 。妇 人 妊 娠 七 月 , 脉 实 大 牢 强 者 生 , 沉 细 者 死 。妇 人 妊 娠 八 月 , 脉 实 大 牢 强 弦 紧 者 生 , 沉 细 者 死 。妇 人 怀 躯 六 月 、 七 月 , 暴 下 斗 余 水 , 其 胎 必 倚 而 堕 。 此 非 时 , 孤 浆 预 下 故 也 。师 曰 : 寸 口 脉 洪 而 涩 , 洪 则 为 气 , 涩 则 为 血 。 气 动 丹 田 , 其 形 即 温 。 涩 在 于 下 , 胎 冷 若 冰 。 阳 气 胎 活 , 阴 气 必 终 。欲 别 阴 阳 , 其 下 必 僵 。 假 令 阳 终 , 畜 然 若 杯 。问 曰 : 妇 人 妊 娠 病 , 师 脉 之 , 何 以 知 此 妇 人 双 胎 , 其 一 独 死 , 其 一 独 生 ? 而 为 下 其 死 者 , 其 病 即 愈 , 然 后 竟 免 躯 ,其 脉 何 类 ? 何 以 别 之 ?师 曰 : 寸 口 脉 , 卫 气 平 调 , 荣 气 缓 舒 。 阳 施 阴 化 , 精 盛 有 余 , 阴 阳 俱 盛 , 故 成 双 躯 。 今 少 阴 微 紧 , 血 即 浊 凝 , 经 养 不 周 , 胎 则 偏 夭 。 少 腹 冷 满 , 膝 膑 疼 痛 , 腰 重 起 难 , 此 为 血 理 。 若 不 早 去 , 害 母 失 胎 。师 曰 : 妇 人 有 胎 腹 痛 , 其 人 不 安 , 若 胎 病 不 长 , 欲 知 生 死 , 令 人 摸 之 , 如 覆 杯 者 则 男 , 如 肘 头 参 差 起 者 女 也 。 冷 在 何 面 ? 冷 者 为 死 , 温 者 为 生 。师 曰 : 妇 人 有 漏 下 者 , 有 中 生 后 , 因 续 下 血 , 都 不 绝 者 , 有 妊 娠 下 血 者 。 假 令 妊 娠 腹 中 痛 , 为 胞 漏 ( 一 云 阻 ) , 胶 艾 汤 主 之 。妇 人 妊 娠 , 经 断 三 月 , 而 得 漏 下 , 下 血 四 十 日 不 止 , 胎 欲 动 , 在 于 脐 上 , 此 为 。 妊 娠 六 月 动 者 , 前 三 月 经 水 利 时 胎 也 。 下 血 者 , 后 断 三 月 , 也 , 所 以 下 血 不 止 者 , 其 不 去 故 也 。 当 下 其 , 宜 丸 。问 曰 : 妇 人 病 , 经 水 断 一 、 二 月 , 而 反 经 来 , 今 脉 反 微 涩 , 何 也 ?师 曰 : 此 前 月 中 , 若 当 下 利 , 故 令 妨 经 。 利 止 , 月 经 当 自 下 , 此 非 躯 也 。妇 人 经 自 断 而 有 躯 , 其 脉 反 弦 , 恐 其 后 必 大 下 , 不 成 躯 也 。妇 人 怀 躯 , 七 月 而 不 可 知 , 时 时 衄 血 而 转 筋 者 , 此 为 躯 也 。 衄 时 嚏 而 动 者 , 非 躯 也 。 脉 来 近 去 远 , 故 曰 反 , 以 为 有 躯 , 而 反 断 , 此 为 有 阳 无 阴 故 也 。妇 人 经 月 下 , 但 为 微 少 。 师 脉 之 , 反 言 有 躯 , 其 后 审 然 , 其 脉 何 类 ? 何 以 别 之 ?师 曰 : 寸 口 脉 阴 阳 俱 平 , 荣 卫 调 和 , 按 之 滑 , 浮 之 则 轻 , 阳 明 、 少 阴 , 各 如 经 法 , 身 反 洒 淅 , 不 欲 食 饮 , 头 痛 心 乱 , 呕 哕 欲 吐 , 呼 则 微 数 , 吸 则 不 惊 , 阳 多 气 溢 , 阴 滑 气 盛 , 滑 则 多 实 , 六 经 养 成 , 所 以 月 见 , 阴 见 阳 精 , 汁 凝 胞 散 , 散 者 损 堕 。 设 复 阳 盛 , 双 妊 二 胎 。 今 阳 不 足 , 故 令 激 经 也 。妇 人 妊 娠 , 小 便 难 , 饮 如 故 , 贝 母 丸 主 之 。妇 人 妊 娠 有 水 气 , 身 重 , 小 便 不 利 , 洒 洒 恶 寒 , 起 即 头 眩 , 葵 子 散 主 之 。妇 人 妊 娠 , 宜 服 散 , 即 易 产 无 疾 苦 。师 曰 : 有 一 妇 人 来 诊 ( 一 作 脉 ) , 自 道 经 断 不 来 。 师 言 : 一 月 为 , 二 月 为 血 , 三 月 为 居 经 。 是 定 作 躯 也 , 或 为 血 积 , 譬 如 鸡 乳 子 , 热 者 为 禄 , 寒 者 多 浊 , 且 当 须 后 月 复 来 , 经 当 入 月 几 日 来 。 假 令 以 七 日 所 来 , 因 言 且 须 后 月 十 日 所 来 相 间 。设 其 主 复 来 者 , 因 脉 之 , 脉 反 沉 而 涩 , 因 问 曾 经 半 生 , 若 漏 下 亡 血 者 , 定 为 有 躯 。 其 人 言 实 有 是 , 宜 当 护 之 。 今 经 微 弱 , 恐 复 不 安 。 设 言 当 奈 何 ? 当 为 合 药 治 之 ?师 曰 : 有 一 妇 人 来 诊 , 自 道 经 断 , 即 去 , 师 曰 : 一 月 血 为 闭 , 二 月 若 有 若 无 , 三 月 为 血 积 , 譬 如 鸡 伏 子 , 中 寒 即 浊 , 中 热 即 禄 , 欲 令 胎 寿 , 当 治 其 母 , 挟 寒 怀 子 , 命 则 不 寿 也 。 譬 如 鸡 伏 子 , 试 取 鸡 一 毛 拔 去 , 覆 子 不 遍 , 中 寒 者 浊 。 今 夫 人 有 躯 , 少 腹 寒 , 手 掌 反 逆 , 奈 何 得 有 躯 ? 妇 人 因 言 , 当 奈 何 ? 师 曰 : 当 与 温 经 汤 。 设 与 夫 家 俱 来 者 , 有 躯 。 与 父 母 家 俱 来 者 , 当 言 寒 多 , 久 不 作 躯 。师 曰 : 有 一 妇 人 来 诊 , 因 言 阴 阳 俱 和 调 , 阳 气 长 , 阴 气 短 , 但 出 不 入 , 去 近 来 远 , 故 曰 反 。 以 为 有 躯 , 偏 反 血 断 , 断 来 几 日 , 假 令 审 实 者 , 因 言 急 当 治 , 恐 经 复 下 。 设 令 宫 中 人 , 若 寡 妇 无 夫 , 曾 夜 梦 寐 交 通 , 邪 气 或 怀 久 作 瘕 , 急 当 治 , 下 服 二 汤 。 设 复 不 愈 , 因 言 发 汤 , 当 中 。 下 胎 而 反 不 下 , 此 何 等 意 邪 ? 可 使 且 将 视 赤 乌 ( 一 作 赤 马 ) 。师 曰 : 若 宫 里 张 氏 不 瘥 , 复 来 相 问 。 ( 臣 亿 等 详 此 文 理 脱 误 不 属 无 本 可 校 以 示 阙 疑 余 皆 效 此 。 )师 曰 : 脉 妇 人 得 平 脉 , 阴 脉 小 弱 , 其 人 渴 , 不 能 食 , 无 寒 热 , 名 为 躯 , 主 之 , 法 六 十 日 当 有 娠 。 设 有 医 治 逆 者 , 却 一 月 加 吐 下 者 , 则 绝 之 。 方 在 《 伤 寒 》 中 。妇 人 脉 平 而 虚 者 , 乳 子 法 也 。 平 而 微 者 实 , 奄 续 法 也 。 而 反 微 涩 , 其 人 不 亡 血 、 下 利 , 而 反 甚 , 其 脉 虚 , 但 坐 乳 大 儿 及 乳 小 儿 , 此 自 其 常 , 不 能 令 甚 虚 竭 , 病 与 亡 血 虚 等 , 必 眩 冒 而 短 气 也 。师 曰 : 有 一 妇 人 好 装 衣 来 诊 , 而 得 脉 涩 , 因 问 曾 乳 子 下 利 , 乃 当 得 此 脉 耳 , 曾 半 生 漏 下 者 , 可 。 设 不 者 , 经 断 三 月 、 六 月 。 设 乳 子 漏 下 , 可 为 奄 续 , 断 小 儿 勿 乳 , 须 利 止 复 来 相 问 , 脉 之 。师 曰 : 寸 口 脉 微 迟 , 尺 微 于 寸 , 寸 迟 为 寒 , 在 上 焦 , 但 当 吐 耳 。 今 尺 反 虚 , 复 为 强 下 之 , 如 此 , 发 胸 满 而 痛 者 , 必 吐 血 , 少 腹 痛 、 腰 脊 痛 者 , 必 下 血 。 师 曰 : 寸 口 脉 微 而 弱 , 气 血 俱 虚 , 若 下 血 、 呕 吐 、 汗 出 者 可 ; 不 者 , 趺 阳 脉 微 而 弱 。春 以 胃 气 为 本 , 吐 利 者 可 ; 不 者 , 此 为 水 气 , 其 腹 必 满 , 小 便 则 难 。妇 人 常 呕 吐 而 胃 反 , 若 常 喘 ( 一 作 多 唾 ) , 其 经 又 断 , 设 来 者 , 必 少 。师 曰 : 有 一 妇 人 , 年 六 十 所 , 经 水 常 自 下 , 设 久 得 病 利 , 少 腹 坚 满 者 为 难 治 。师 曰 : 有 一 妇 人 来 诊 , 言 经 水 少 , 不 如 前 者 , 何 也 ? 师 曰 : 曾 更 下 利 , 若 汗 出 、 小 便 利 者 可 。 何 以 故 ? 师 曰 : 亡 其 津 液 , 故 令 经 水 少 。 设 经 下 反 多 于 前 者 , 当 所 苦 困 。 当 言 恐 大 便 难 , 身 无 复 汗 也 。师 曰 : 寸 口 脉 沉 而 迟 , 沉 则 为 水 , 迟 则 为 寒 , 寒 水 相 抟 , 趺 阳 脉 伏 , 水 谷 不 化 , 脾 气 衰 则 溏 , 胃 气 衰 则 身 体 肿 。少 阳 脉 畀 , 少 阴 脉 细 , 男 子 则 小 便 不 利 , 妇 人 则 经 水 不 通 , 经 为 血 , 血 不 利 则 为 水 , 名 曰 血 分 。 ( 一 作 水 分 ) 师 曰 : 寸 口 脉 沉 而 数 , 数 则 为 出 , 沉 则 为 入 , 出 则 为 阳 实 , 入 则 为 阴 结 。 趺 阳 脉 微 而 弦 , 微 则 无 胃 气 , 弦 则 不 得 息 。 少 阴 脉 沉 而 滑 , 沉 则 为 在 里 , 滑 则 为 实 , 沉 滑 相 抟 , 血 结 胞 门 , 其 藏 不 泻 , 经 络 不 通 , 名 曰 血 分 。问 曰 : 病 有 血 分 。 何 谓 也 ?师 曰 : 经 水 前 断 , 后 病 水 , 名 曰 血 分 。 此 病 为 难 治 。问 曰 : 病 有 水 分 , 何 谓 也 ?师 曰 : 先 病 水 , 后 经 水 断 , 名 曰 水 分 , 此 病 易 治 。 何 以 故 ? 去 水 , 其 经 自 当 下 。 脉 濡 而 弱 , 弱 反 在 关 , 濡 反 在 巅 。 迟 在 上 , 紧 在 下 。 迟 则 为 寒 , 名 曰 浑 。 阳 浊 则 湿 , 名 曰 雾 。 紧 则 阴 气 栗 , 脉 反 濡 弱 , 濡 则 中 湿 , 弱 则 中 寒 , 寒 湿 相 搏 , 名 曰 痹 。 腰 脊 骨 节 苦 烦 , 肌 为 不 仁 , 此 当 为 痹 。 而 反 怀 躯 , 迟 归 经 , 体 重 , 以 下 脚 为 肿 , 按 之 没 指 , 腰 冷 不 仁 , 此 为 水 怀 。 喘 则 倚 息 , 小 便 不 通 , 紧 脉 为 呕 , 血 气 无 余 , 此 为 水 分 。 荣 卫 乖 亡 , 此 为 非 躯 。”。

平 小 儿 杂 病 证。

寸 口 沉 大 而 滑 , 沉 则 为 实 , 滑 则 为 气 , 实 气 相 搏 , 血 气 入 于 脏 即 死 , 入 于 腑 即 愈 , 此 为 卒 厥 。 不 知 人 , 唇 青 身 冷 , 为 入 脏 , 即 死 ; 如 身 温 和 , 汗 自 出 , 为 入 腑 , 而 复 自 愈 。。

上 足 三 阳 脉。

问 曰 : 温 病 , 汗 出 辄 复 热 , 而 脉 躁 疾 , 不 为 汗 衰 , 狂 言 , 不 能 食 , 病 名 为 何 ?对 曰 : 名 曰 阴 阳 交 , 交 者 , 死 。 人 所 以 汗 出 者 , 生 于 谷 , 谷 生 于 精 。 今 邪 气 交 争 于 骨 肉 而 得 汗 者 , 是 邪 却 而 精 胜 。 精 胜 则 当 能 食 而 不 复 热 。 热 者 , 邪 气 也 。汗 者 , 精 气 也 。 今 汗 出 而 辄 复 热 者 , 邪 胜 也 。 不 能 食 者 , 精 无 俾 也 。 汗 而 热 留 者 , 寿 可 立 而 倾 也 。夫 汗 出 而 脉 尚 躁 盛 者 , 死 。 此 今 脉 不 与 汗 相 应 , 此 不 胜 其 病 也 。 狂 言 者 , 是 失 志 , 失 志 者 , 死 。 有 三 死 , 不 见 一 生 , 虽 愈 必 死 。热 病 , 已 得 汗 , 而 脉 尚 躁 盛 , 此 阳 脉 之 极 也 , 死 。 其 得 汗 而 脉 静 者 , 生 也 。热 病 , 脉 尚 躁 盛 , 而 不 得 汗 者 , 此 阳 脉 之 极 也 。 死 。 脉 躁 盛 得 汗 者 , 生 也 。热 病 , 已 得 汗 , 而 脉 尚 躁 , 喘 且 复 热 , 勿 肤 刺 , 喘 甚 者 , 死 。热 病 , 阴 阳 交 者 , 死 。热 病 , 烦 已 而 汗 , 脉 当 静 。太 阳 病 , 脉 反 躁 盛 者 , 是 阴 阳 交 , 死 。 复 得 汗 , 脉 静 者 , 生 。热 病 , 阴 阳 交 者 , 热 烦 身 躁 , 太 阴 寸 口 脉 两 冲 尚 躁 盛 , 是 阴 阳 交 , 死 。 得 汗 脉 静 者 , 生 。热 病 , 阳 进 阴 退 , 头 独 汗 出 , 死 。 阴 进 阳 退 , 腰 以 下 至 足 汗 出 , 亦 死 。 阴 阳 俱 进 , 汗 出 已 , 热 如 故 , 亦 死 。 阴 阳 俱 退 , 汗 出 已 , 寒 栗 不 止 , 鼻 口 气 冷 , 亦 死 。 ( 上 热 病 , 阴 阳 交 部 。 )热 病 , 所 谓 并 阴 者 , 热 病 已 得 汗 , 因 得 泄 , 是 谓 并 阴 , 故 治 。 ( 治 一 作 活 )热 病 , 所 谓 并 阳 者 , 热 病 已 得 汗 , 脉 尚 躁 盛 , 大 热 , 汗 之 , 虽 不 汗 出 , 若 衄 , 是 谓 并 阳 , 故 治 。 上 热 病 并 阴 阳 部 。少 阴 病 , 恶 寒 , 蜷 而 利 , 手 足 逆 者 , 不 治 。少 阴 病 , 下 利 止 而 眩 , 时 时 自 冒 者 , 死 。少 阴 病 , 其 人 吐 利 , 躁 逆 者 , 死 。少 阴 病 , 四 逆 , 恶 寒 而 蜷 , 其 脉 不 至 , 其 人 不 烦 而 躁 者 , 死 。少 阴 病 六 、 七 日 , 其 人 息 高 者 , 死 。少 阴 病 , 脉 微 细 沉 , 但 欲 卧 , 汗 出 不 烦 , 自 欲 吐 , 五 、 六 日 自 利 , 复 烦 躁 , 不 得 卧 寐 者 , 死 。少 阴 病 , 下 利 , 若 利 止 、 恶 寒 而 蜷 , 手 足 温 者 , 可 治 。少 阴 病 , 恶 寒 而 蜷 , 时 时 自 烦 , 欲 去 其 衣 被 者 , 可 治 。少 阴 病 , 下 利 止 , 厥 逆 无 脉 , 干 , 烦 ( 一 本 作 干 呕 ) 。 服 汤 药 , 其 脉 暴 出 者 , 死 。 微 细 者 , 生 。 上 少 阴 部 。伤 寒 六 、 七 日 , 其 脉 微 , 手 足 厥 , 烦 躁 , 灸 其 厥 阴 , 厥 不 还 者 , 死 。伤 寒 , 下 利 , 厥 逆 , 躁 不 能 卧 者 , 死 。伤 寒 , 发 热 , 下 利 至 厥 不 止 者 , 死 。伤 寒 , 厥 逆 , 六 、 七 日 不 利 , 便 发 热 而 利 者 , 生 。 其 人 汗 出 , 利 不 止 者 , 死 。 但 有 阴 无 阳 故 也 。伤 寒 五 、 六 日 , 不 结 胸 , 腹 濡 , 脉 虚 复 厥 者 , 不 可 下 , 下 之 , 亡 血 , 死 。伤 寒 , 发 热 而 厥 , 七 日 , 下 利 者 , 为 难 治 。 上 厥 逆 部 。热 病 , 不 知 所 痛 , 不 能 自 收 , 口 干 , 阳 热 甚 , 阴 颇 有 寒 者 , 热 在 髓 , 死 不 治 。热 病 在 肾 , 令 人 渴 , 口 干 , 舌 焦 黄 赤 , 昼 夜 欲 饮 不 止 , 腹 大 而 胀 , 尚 不 厌 饮 , 目 无 精 光 , 死 不 治 。 脾 伤 , 即 中 风 , 阴 阳 气 别 离 , 阴 不 从 阳 , 故 以 三 分 , 候 其 死 生 。伤 寒 , 咳 逆 上 气 , 其 脉 散 者 , 死 。 谓 其 人 形 损 故 也 。伤 寒 , 下 利 , 日 十 余 行 , 其 人 脉 反 实 者 , 死 。 病 者 胁 下 素 有 痞 , 而 不 在 脐 旁 , 痛 引 少 腹 , 入 阴 挟 阴 筋 , 此 为 脏 结 , 死 。 夫 实 则 谵 语 , 虚 则 郑 声 。 郑 声 者 , 重 语 是 也 。 直 视 、 谵 语 、 喘 满 者 , 死 。 若 下 利 者 , 亦 死 。 结 胸 证 悉 具 , 而 躁 者 , 死 。 吐 舌 下 卷 者 , 死 。 唾 如 胶 者 , 难 解 。 舌 头 四 边 , 徐 有 津 液 , 此 为 欲 解 。 病 者 至 经 , 上 唇 有 色 , 脉 自 和 , 为 欲 解 。 色 急 者 , 未 解 。 上 阴 阳 竭 尽 部 。。

平 咽 中 如 有 炙 腐 喜 悲 热 入 血 室 腹 满 证。

呕 而 脉 弱 , 小 便 复 利 , 身 有 微 热 , 见 厥 者 , 难 治 。 趺 阳 脉 浮 者 , 胃 气 虚 , 寒 气 在 上 , 忧 气 在 下 , 二 气 并 争 , 但 出 不 入 , 其 人 即 呕 而 不 得 食 , 恐 怖 而 死 , 宽 缓 即 瘥 。 夫 呕 家 有 痈 脓 者 , 不 可 治 呕 , 脓 尽 自 愈 。 先 呕 却 渴 者 , 此 为 欲 解 。 先 渴 却 呕 者 , 为 水 停 心 下 , 此 属 饮 家 。 呕 家 本 渴 , 今 反 不 渴 者 , 以 心 下 有 支 饮 也 。问 曰 : 病 患 脉 数 , 数 为 热 , 当 消 谷 引 食 , 而 反 吐 者 , 何 也 ?师 曰 : 以 发 其 汗 , 令 阳 微 , 膈 气 虚 , 脉 乃 数 , 数 为 客 热 , 不 能 消 谷 , 胃 中 虚 冷 , 故 吐 也 。 阳 紧 阴 数 , 其 人 食 已 即 吐 , 阳 浮 而 数 , 亦 为 吐 。寸 紧 尺 涩 , 其 人 胸 满 , 不 能 食 而 吐 , 吐 止 者 为 下 之 , 故 不 能 食 , 设 言 未 止 者 , 此 为 胃 反 , 故 尺 为 之 微 涩 也 。寸 口 脉 紧 而 芤 , 紧 则 为 寒 , 芤 则 为 虚 , 虚 寒 相 抟 , 脉 为 阴 结 而 迟 , 其 人 则 噎 。 关 上 脉 数 , 其 人 则 吐 。 脉 弦 者 , 虚 也 。胃 气 无 余 , 朝 食 暮 吐 , 变 为 胃 反 , 寒 在 于 上 , 医 反 下 之 , 今 脉 反 弦 , 故 名 曰 虚 。 趺 阳 脉 微 而 涩 , 微 则 下 利 , 涩 则 吐 逆 , 谷 不 得 入 也 。寸 口 脉 微 而 数 , 微 则 无 气 , 无 气 则 荣 虚 , 荣 虚 则 血 不 足 , 血 不 足 则 胸 中 冷 。 趺 阳 脉 浮 而 涩 , 浮 则 为 虚 , 涩 则 伤 脾 , 脾 伤 则 不 磨 , 朝 食 暮 吐 , 暮 食 朝 吐 , 宿 谷 不 化 , 名 曰 胃 反 。 脉 紧 而 涩 , 其 病 难 治 。夫 吐 家 , 脉 来 形 状 如 新 卧 起 。 病 患 欲 吐 者 , 不 可 下 之 。呕 吐 而 病 在 膈 上 , 后 思 水 者 , 解 , 急 与 之 。 思 水 者 , 猪 苓 散 主 之 。 哕 而 腹 满 , 视 其 前 后 , 知 何 部 不 利 , 利 之 即 愈 。夫 六 腑 气 绝 于 外 者 , 手 足 寒 , 上 气 , 脚 缩 。 五 脏 气 绝 于 内 者 , 下 利 不 禁 , 下 甚 者 , 手 足 不 仁 。下 利 , 脉 沉 弦 者 , 下 重 , 其 脉 大 者 , 为 未 止 。 脉 微 弱 数 者 , 为 欲 自 止 , 虽 发 热 不 死 。 脉 滑 , 按 之 虚 绝 者 , 其 人 必 下 利 。下 利 , 有 微 热 , 其 人 渴 。 脉 弱 者 , 今 自 愈 。下 利 , 脉 数 , 若 微 发 热 , 汗 自 出 者 , 自 愈 。 设 脉 复 紧 , 为 未 解 。 下 利 , 寸 脉 反 浮 数 , 尺 中 自 涩 , 其 人 必 清 脓 血 。下 利 , 手 足 厥 , 无 脉 , 灸 之 不 温 , 若 脉 不 还 , 反 微 喘 者 , 死 。 少 阴 负 趺 阳 者 为 顺 也 。下 利 , 脉 数 而 浮 ( 一 作 渴 ) 者 , 今 自 愈 。 设 不 瘥 , 其 人 必 清 脓 血 , 以 有 热 故 也 。下 利 后 , 脉 绝 , 手 足 厥 冷 , 时 脉 还 , 手 足 温 者 , 生 。 脉 不 还 者 , 死 。下 利 , 脉 反 弦 , 发 热 身 汗 者 , 自 愈 。下 利 气 者 , 当 利 其 小 便 。下 利 清 谷 , 不 可 攻 其 表 , 汗 出 必 胀 满 , 其 脏 寒 者 , 当 下 之 。下 利 , 脉 沉 而 迟 , 其 人 面 少 赤 , 身 有 微 热 。下 利 清 谷 , 必 郁 冒 , 汗 出 而 解 , 其 人 微 厥 。 所 以 然 者 , 其 面 戴 阳 , 下 虚 故 也 。下 利 , 腹 胀 满 , 身 体 疼 痛 , 先 温 其 里 , 乃 攻 其 表 。下 利 , 脉 迟 而 滑 者 , 实 也 。 利 未 欲 止 , 当 下 之 。下 利 , 脉 反 滑 者 , 当 有 所 去 。 下 乃 愈 。下 利 瘥 , 至 其 年 、 月 、 日 、 时 复 发 , 此 为 病 不 尽 , 当 复 下 之 。下 利 而 谵 语 者 , 为 有 燥 屎 也 , 宜 下 之 。下 利 而 腹 痛 满 , 为 寒 实 , 当 下 之 。下 利 , 腹 中 坚 者 , 当 下 之 。下 利 后 更 烦 , 按 其 心 下 濡 者 , 为 虚 烦 也 。下 利 后 , 脉 三 部 皆 平 , 按 其 心 下 坚 者 , 可 下 之 。下 利 , 脉 浮 大 者 , 虚 也 , 以 强 下 之 故 也 。 设 脉 浮 革 , 因 尔 肠 鸣 , 当 温 之 。病 者 痿 黄 , 躁 而 不 渴 , 胃 中 寒 实 , 而 下 利 不 止 者 , 死 。夫 风 寒 下 者 , 不 可 下 之 。 下 之 后 , 心 下 坚 痛 。 脉 迟 者 , 为 寒 , 但 当 温 之 。 脉 沉 紧 , 下 之 亦 然 。 脉 大 浮 弦 , 下 之 当 已 。。

热 病 阴 阳 交 并 少 阴 厥 逆 阴 阳 竭 尽 生 死 证。

发 汗 后 , 饮 水 多 者 , 必 喘 。 以 水 灌 之 , 亦 喘 。 伤 寒 , 大 吐 、 大 下 之 , 极 虚 , 复 极 汗 者 , 其 人 外 气 怫 郁 , 复 与 之 水 , 以 发 其 汗 , 因 得 哕 , 所 以 然 者 , 胃 中 寒 冷 故 也 。 阳 明 病 , 潮 热 , 微 坚 , 可 与 承 气 汤 。 不 坚 , 勿 与 之 。 若 不 大 便 六 、 七 日 , 恐 有 燥 屎 , 欲 知 之 法 , 可 与 小 承 气 汤 。 若 腹 中 不 转 失 气 者 , 此 为 但 头 坚 后 溏 , 不 可 攻 之 , 攻 之 必 腹 满 , 不 能 食 , 欲 饮 水 者 , 即 哕 。 阳 明 病 , 若 胃 中 虚 冷 , 其 人 不 能 食 , 饮 水 即 哕 。 下 利 , 其 脉 浮 大 , 此 为 虚 , 以 强 下 之 故 也 。 设 脉 浮 革 , 因 尔 肠 鸣 , 当 温 之 , 与 水 即 哕 。 病 在 阳 , 当 以 汗 解 , 而 反 以 水 之 , 若 灌 之 , 其 热 却 不 得 去 , 益 烦 , 皮 上 粟 起 , 意 欲 饮 水 , 反 不 渴 , 宜 文 蛤 散 。 若 不 瘥 , 与 五 苓 散 。 若 寒 实 结 胸 , 无 热 证 者 , 与 三 物 小 陷 胸 汤 , 白 散 亦 可 。 身 热 皮 粟 不 解 , 欲 引 衣 自 覆 , 若 以 水 之 洗 之 , 益 令 热 却 不 得 出 。 当 汗 而 不 汗 , 即 烦 。 假 令 汗 出 已 , 腹 中 痛 , 与 芍 药 三 两 , 如 上 法 。寸 口 脉 浮 大 , 医 反 下 之 , 此 为 大 逆 。 浮 即 无 血 , 大 即 为 寒 , 寒 气 相 搏 , 即 为 肠 鸣 , 医 乃 不 知 , 而 反 饮 水 , 令 汗 大 出 , 水 得 寒 气 , 冷 必 相 搏 , 其 人 即 饐 。寸 口 脉 濡 而 弱 , 濡 即 恶 寒 , 弱 即 发 热 , 濡 弱 相 搏 , 脏 气 衰 微 , 胸 中 苦 烦 , 此 非 结 热 , 而 反 薄 居 , 水 渍 布 冷 , 铫 贴 之 , 阳 气 遂 微 , 诸 腑 无 所 根 据 , 阴 脉 凝 聚 , 结 在 心 下 , 而 不 肯 移 , 胃 中 虚 冷 , 水 谷 不 化 , 小 便 纵 通 , 复 不 能 多 , 微 则 可 救 , 聚 寒 心 下 , 当 奈 何 也 。。

热 病 阴 阳 交 并 少 阴 厥 逆 阴 阳 竭 尽 生 死 证。

夫 风 之 为 病 当 半 身 不 遂 , 或 但 臂 不 遂 者 , 此 为 痹 。 脉 微 而 数 , 中 风 使 然 。 头 痛 脉 滑 者 , 中 风 , 风 脉 虚 弱 也 。寸 口 脉 浮 而 紧 , 紧 则 为 寒 , 浮 则 为 虚 , 虚 寒 相 搏 , 邪 在 皮 肤 。 浮 者 血 虚 , 络 脉 空 虚 , 贼 邪 不 泻 , 或 左 或 右 。 邪 气 反 缓 , 正 气 则 急 , 正 气 引 邪 , 僻 不 遂 。 邪 在 于 络 , 肌 肤 不 仁 。 邪 在 于 经 , 则 重 不 胜 。 邪 入 于 腑 , 则 不 识 人 。 邪 入 于 脏 , 舌 即 难 言 , 口 吐 于 涎 。寸 口 脉 迟 而 缓 , 迟 则 为 寒 , 缓 则 为 虚 。 荣 缓 则 为 亡 血 , 卫 迟 则 为 中 风 。 邪 气 中 经 , 则 身 痒 而 瘾 疹 。 心 气 不 足 , 邪 气 入 中 , 则 胸 满 而 短 气 。趺 阳 脉 浮 而 滑 , 滑 则 谷 气 实 , 浮 则 汗 自 出 。少 阴 脉 浮 而 弱 , 弱 则 血 不 足 , 浮 则 为 风 , 风 血 相 搏 , 则 疼 痛 如 掣 。盛 人 脉 涩 小 , 短 气 , 自 汗 出 , 历 节 疼 , 不 可 屈 伸 , 此 皆 饮 酒 汗 出 当 风 所 致 也 。寸 口 脉 沉 而 弱 , 沉 则 主 骨 , 弱 则 主 筋 ; 沉 则 为 肾 , 弱 则 为 肝 。 汗 出 入 水 中 如 水 伤 心 历 节 黄 汗 出 故 曰 历 节 也 。 味 酸 则 伤 筋 , 筋 伤 则 缓 , 名 曰 泄 。 咸 则 伤 骨 , 骨 伤 则 痿 , 名 曰 枯 。 枯 泄 相 搏 , 名 曰 断 泄 。 荣 气 不 通 , 卫 不 独 行 , 荣 卫 俱 微 , 三 焦 无 所 御 , 四 属 断 绝 , 身 体 羸 瘦 , 独 足 肿 大 , 黄 汗 出 , 胫 冷 假 令 发 热 , 便 为 历 节 也 。 病 历 节 , 疼 痛 不 可 屈 伸 , 乌 头 汤 主 之 。 诸 肢 节 疼 痛 , 身 体 魁 瘰 , 脚 肿 如 脱 , 头 眩 短 气 , 温 温 欲 吐 , 芍 药 汤 主 之 。妇 人 怀 胎 , 一 月 之 时 , 足 厥 阴 脉 养 。 二 月 , 足 少 阳 脉 养 。 三 月 , 手 心 主 脉 养 。 四 月 , 手 少 阳 脉 养 。 五 月 , 足 太 阴 脉 养 。 六 月 , 足 阳 明 脉 养 。 七 月 , 手 太 阴 脉 养 。 八 月 , 手 阳 明 脉 养 。 九 月 , 足 少 阴 脉 养 。 十 月 , 足 太 阳 脉 养 。 诸 阴 阳 各 养 三 十 日 活 儿 。 手 太 阳 、 少 阴 不 养 者 , 下 主 月 水 , 上 为 乳 汁 , 活 儿 养 母 。 怀 娠 者 不 可 灸 刺 其 经 , 必 堕 胎 。妇 人 怀 娠 三 月 而 渴 , 其 脉 反 迟 者 , 欲 为 水 分 。 复 腹 痛 者 , 必 堕 胎 。脉 浮 汗 出 者 , 必 闭 。 其 脉 数 者 , 必 发 痈 脓 。 五 月 、 六 月 脉 数 者 , 必 向 坏 。 脉 紧 者 , 必 胞 漏 。脉 迟 者 , 必 腹 满 而 喘 。 脉 浮 者 , 必 水 坏 为 肿 。问 曰 : 有 一 妇 人 , 年 二 十 所 , 其 脉 浮 数 , 发 热 呕 咳 , 时 下 利 , 不 欲 食 。 脉 复 浮 , 经 水 绝 , 何 也 ?师 曰 : 法 当 有 娠 。 何 以 故 ? 此 虚 家 法 当 微 弱 , 而 反 浮 数 , 此 为 戴 阳 。 阴 阳 和 合 , 法 当 有 娠 。 到 立 秋 , 热 当 自 去 。 何 以 知 然 ? 数 则 为 热 , 热 者 是 火 , 火 是 木 之 子 , 死 于 未 。 未 为 六 月 位 , 土 王 , 火 休 废 , 阴 气 生 , 秋 节 气 至 , 火 气 当 罢 , 热 自 除 去 , 其 病 即 愈 。师 曰 : 乳 后 三 月 有 所 见 , 后 三 月 来 , 脉 无 所 见 , 此 便 是 躯 。 有 儿 者 护 之 , 恐 病 利 也 , 何 以 故 ? 怀 妊 阳 气 内 养 , 乳 中 虚 冷 。 故 令 儿 利 。妇 人 怀 娠 , 六 月 、 七 月 , 脉 弦 发 热 , 其 胎 逾 腹 , 腹 痛 恶 寒 , 寒 者 小 腹 如 扇 之 状 。 所 以 然 者 , 子 脏 开 故 也 , 当 以 附 子 汤 温 其 脏 。妇 人 妊 娠 七 月 , 脉 实 大 牢 强 者 生 , 沉 细 者 死 。妇 人 妊 娠 八 月 , 脉 实 大 牢 强 弦 紧 者 生 , 沉 细 者 死 。妇 人 怀 躯 六 月 、 七 月 , 暴 下 斗 余 水 , 其 胎 必 倚 而 堕 。 此 非 时 , 孤 浆 预 下 故 也 。师 曰 : 寸 口 脉 洪 而 涩 , 洪 则 为 气 , 涩 则 为 血 。 气 动 丹 田 , 其 形 即 温 。 涩 在 于 下 , 胎 冷 若 冰 。 阳 气 胎 活 , 阴 气 必 终 。欲 别 阴 阳 , 其 下 必 僵 。 假 令 阳 终 , 畜 然 若 杯 。问 曰 : 妇 人 妊 娠 病 , 师 脉 之 , 何 以 知 此 妇 人 双 胎 , 其 一 独 死 , 其 一 独 生 ? 而 为 下 其 死 者 , 其 病 即 愈 , 然 后 竟 免 躯 ,其 脉 何 类 ? 何 以 别 之 ?师 曰 : 寸 口 脉 , 卫 气 平 调 , 荣 气 缓 舒 。 阳 施 阴 化 , 精 盛 有 余 , 阴 阳 俱 盛 , 故 成 双 躯 。 今 少 阴 微 紧 , 血 即 浊 凝 , 经 养 不 周 , 胎 则 偏 夭 。 少 腹 冷 满 , 膝 膑 疼 痛 , 腰 重 起 难 , 此 为 血 理 。 若 不 早 去 , 害 母 失 胎 。师 曰 : 妇 人 有 胎 腹 痛 , 其 人 不 安 , 若 胎 病 不 长 , 欲 知 生 死 , 令 人 摸 之 , 如 覆 杯 者 则 男 , 如 肘 头 参 差 起 者 女 也 。 冷 在 何 面 ? 冷 者 为 死 , 温 者 为 生 。师 曰 : 妇 人 有 漏 下 者 , 有 中 生 后 , 因 续 下 血 , 都 不 绝 者 , 有 妊 娠 下 血 者 。 假 令 妊 娠 腹 中 痛 , 为 胞 漏 ( 一 云 阻 ) , 胶 艾 汤 主 之 。妇 人 妊 娠 , 经 断 三 月 , 而 得 漏 下 , 下 血 四 十 日 不 止 , 胎 欲 动 , 在 于 脐 上 , 此 为 。 妊 娠 六 月 动 者 , 前 三 月 经 水 利 时 胎 也 。 下 血 者 , 后 断 三 月 , 也 , 所 以 下 血 不 止 者 , 其 不 去 故 也 。 当 下 其 , 宜 丸 。问 曰 : 妇 人 病 , 经 水 断 一 、 二 月 , 而 反 经 来 , 今 脉 反 微 涩 , 何 也 ?师 曰 : 此 前 月 中 , 若 当 下 利 , 故 令 妨 经 。 利 止 , 月 经 当 自 下 , 此 非 躯 也 。妇 人 经 自 断 而 有 躯 , 其 脉 反 弦 , 恐 其 后 必 大 下 , 不 成 躯 也 。妇 人 怀 躯 , 七 月 而 不 可 知 , 时 时 衄 血 而 转 筋 者 , 此 为 躯 也 。 衄 时 嚏 而 动 者 , 非 躯 也 。 脉 来 近 去 远 , 故 曰 反 , 以 为 有 躯 , 而 反 断 , 此 为 有 阳 无 阴 故 也 。妇 人 经 月 下 , 但 为 微 少 。 师 脉 之 , 反 言 有 躯 , 其 后 审 然 , 其 脉 何 类 ? 何 以 别 之 ?师 曰 : 寸 口 脉 阴 阳 俱 平 , 荣 卫 调 和 , 按 之 滑 , 浮 之 则 轻 , 阳 明 、 少 阴 , 各 如 经 法 , 身 反 洒 淅 , 不 欲 食 饮 , 头 痛 心 乱 , 呕 哕 欲 吐 , 呼 则 微 数 , 吸 则 不 惊 , 阳 多 气 溢 , 阴 滑 气 盛 , 滑 则 多 实 , 六 经 养 成 , 所 以 月 见 , 阴 见 阳 精 , 汁 凝 胞 散 , 散 者 损 堕 。 设 复 阳 盛 , 双 妊 二 胎 。 今 阳 不 足 , 故 令 激 经 也 。妇 人 妊 娠 , 小 便 难 , 饮 如 故 , 贝 母 丸 主 之 。妇 人 妊 娠 有 水 气 , 身 重 , 小 便 不 利 , 洒 洒 恶 寒 , 起 即 头 眩 , 葵 子 散 主 之 。妇 人 妊 娠 , 宜 服 散 , 即 易 产 无 疾 苦 。师 曰 : 有 一 妇 人 来 诊 ( 一 作 脉 ) , 自 道 经 断 不 来 。 师 言 : 一 月 为 , 二 月 为 血 , 三 月 为 居 经 。 是 定 作 躯 也 , 或 为 血 积 , 譬 如 鸡 乳 子 , 热 者 为 禄 , 寒 者 多 浊 , 且 当 须 后 月 复 来 , 经 当 入 月 几 日 来 。 假 令 以 七 日 所 来 , 因 言 且 须 后 月 十 日 所 来 相 间 。设 其 主 复 来 者 , 因 脉 之 , 脉 反 沉 而 涩 , 因 问 曾 经 半 生 , 若 漏 下 亡 血 者 , 定 为 有 躯 。 其 人 言 实 有 是 , 宜 当 护 之 。 今 经 微 弱 , 恐 复 不 安 。 设 言 当 奈 何 ? 当 为 合 药 治 之 ?师 曰 : 有 一 妇 人 来 诊 , 自 道 经 断 , 即 去 , 师 曰 : 一 月 血 为 闭 , 二 月 若 有 若 无 , 三 月 为 血 积 , 譬 如 鸡 伏 子 , 中 寒 即 浊 , 中 热 即 禄 , 欲 令 胎 寿 , 当 治 其 母 , 挟 寒 怀 子 , 命 则 不 寿 也 。 譬 如 鸡 伏 子 , 试 取 鸡 一 毛 拔 去 , 覆 子 不 遍 , 中 寒 者 浊 。 今 夫 人 有 躯 , 少 腹 寒 , 手 掌 反 逆 , 奈 何 得 有 躯 ? 妇 人 因 言 , 当 奈 何 ? 师 曰 : 当 与 温 经 汤 。 设 与 夫 家 俱 来 者 , 有 躯 。 与 父 母 家 俱 来 者 , 当 言 寒 多 , 久 不 作 躯 。师 曰 : 有 一 妇 人 来 诊 , 因 言 阴 阳 俱 和 调 , 阳 气 长 , 阴 气 短 , 但 出 不 入 , 去 近 来 远 , 故 曰 反 。 以 为 有 躯 , 偏 反 血 断 , 断 来 几 日 , 假 令 审 实 者 , 因 言 急 当 治 , 恐 经 复 下 。 设 令 宫 中 人 , 若 寡 妇 无 夫 , 曾 夜 梦 寐 交 通 , 邪 气 或 怀 久 作 瘕 , 急 当 治 , 下 服 二 汤 。 设 复 不 愈 , 因 言 发 汤 , 当 中 。 下 胎 而 反 不 下 , 此 何 等 意 邪 ? 可 使 且 将 视 赤 乌 ( 一 作 赤 马 ) 。师 曰 : 若 宫 里 张 氏 不 瘥 , 复 来 相 问 。 ( 臣 亿 等 详 此 文 理 脱 误 不 属 无 本 可 校 以 示 阙 疑 余 皆 效 此 。 )师 曰 : 脉 妇 人 得 平 脉 , 阴 脉 小 弱 , 其 人 渴 , 不 能 食 , 无 寒 热 , 名 为 躯 , 主 之 , 法 六 十 日 当 有 娠 。 设 有 医 治 逆 者 , 却 一 月 加 吐 下 者 , 则 绝 之 。 方 在 《 伤 寒 》 中 。妇 人 脉 平 而 虚 者 , 乳 子 法 也 。 平 而 微 者 实 , 奄 续 法 也 。 而 反 微 涩 , 其 人 不 亡 血 、 下 利 , 而 反 甚 , 其 脉 虚 , 但 坐 乳 大 儿 及 乳 小 儿 , 此 自 其 常 , 不 能 令 甚 虚 竭 , 病 与 亡 血 虚 等 , 必 眩 冒 而 短 气 也 。师 曰 : 有 一 妇 人 好 装 衣 来 诊 , 而 得 脉 涩 , 因 问 曾 乳 子 下 利 , 乃 当 得 此 脉 耳 , 曾 半 生 漏 下 者 , 可 。 设 不 者 , 经 断 三 月 、 六 月 。 设 乳 子 漏 下 , 可 为 奄 续 , 断 小 儿 勿 乳 , 须 利 止 复 来 相 问 , 脉 之 。师 曰 : 寸 口 脉 微 迟 , 尺 微 于 寸 , 寸 迟 为 寒 , 在 上 焦 , 但 当 吐 耳 。 今 尺 反 虚 , 复 为 强 下 之 , 如 此 , 发 胸 满 而 痛 者 , 必 吐 血 , 少 腹 痛 、 腰 脊 痛 者 , 必 下 血 。 师 曰 : 寸 口 脉 微 而 弱 , 气 血 俱 虚 , 若 下 血 、 呕 吐 、 汗 出 者 可 ; 不 者 , 趺 阳 脉 微 而 弱 。春 以 胃 气 为 本 , 吐 利 者 可 ; 不 者 , 此 为 水 气 , 其 腹 必 满 , 小 便 则 难 。妇 人 常 呕 吐 而 胃 反 , 若 常 喘 ( 一 作 多 唾 ) , 其 经 又 断 , 设 来 者 , 必 少 。师 曰 : 有 一 妇 人 , 年 六 十 所 , 经 水 常 自 下 , 设 久 得 病 利 , 少 腹 坚 满 者 为 难 治 。师 曰 : 有 一 妇 人 来 诊 , 言 经 水 少 , 不 如 前 者 , 何 也 ? 师 曰 : 曾 更 下 利 , 若 汗 出 、 小 便 利 者 可 。 何 以 故 ? 师 曰 : 亡 其 津 液 , 故 令 经 水 少 。 设 经 下 反 多 于 前 者 , 当 所 苦 困 。 当 言 恐 大 便 难 , 身 无 复 汗 也 。师 曰 : 寸 口 脉 沉 而 迟 , 沉 则 为 水 , 迟 则 为 寒 , 寒 水 相 抟 , 趺 阳 脉 伏 , 水 谷 不 化 , 脾 气 衰 则 溏 , 胃 气 衰 则 身 体 肿 。少 阳 脉 畀 , 少 阴 脉 细 , 男 子 则 小 便 不 利 , 妇 人 则 经 水 不 通 , 经 为 血 , 血 不 利 则 为 水 , 名 曰 血 分 。 ( 一 作 水 分 ) 师 曰 : 寸 口 脉 沉 而 数 , 数 则 为 出 , 沉 则 为 入 , 出 则 为 阳 实 , 入 则 为 阴 结 。 趺 阳 脉 微 而 弦 , 微 则 无 胃 气 , 弦 则 不 得 息 。 少 阴 脉 沉 而 滑 , 沉 则 为 在 里 , 滑 则 为 实 , 沉 滑 相 抟 , 血 结 胞 门 , 其 藏 不 泻 , 经 络 不 通 , 名 曰 血 分 。问 曰 : 病 有 血 分 。 何 谓 也 ?师 曰 : 经 水 前 断 , 后 病 水 , 名 曰 血 分 。 此 病 为 难 治 。问 曰 : 病 有 水 分 , 何 谓 也 ?师 曰 : 先 病 水 , 后 经 水 断 , 名 曰 水 分 , 此 病 易 治 。 何 以 故 ? 去 水 , 其 经 自 当 下 。 脉 濡 而 弱 , 弱 反 在 关 , 濡 反 在 巅 。 迟 在 上 , 紧 在 下 。 迟 则 为 寒 , 名 曰 浑 。 阳 浊 则 湿 , 名 曰 雾 。 紧 则 阴 气 栗 , 脉 反 濡 弱 , 濡 则 中 湿 , 弱 则 中 寒 , 寒 湿 相 搏 , 名 曰 痹 。 腰 脊 骨 节 苦 烦 , 肌 为 不 仁 , 此 当 为 痹 。 而 反 怀 躯 , 迟 归 经 , 体 重 , 以 下 脚 为 肿 , 按 之 没 指 , 腰 冷 不 仁 , 此 为 水 怀 。 喘 则 倚 息 , 小 便 不 通 , 紧 脉 为 呕 , 血 气 无 余 , 此 为 水 分 。 荣 卫 乖 亡 , 此 为 非 躯 。。
相关文章

版权所有:vififv 粤ICP备05070829 网站标识码4400000131
主办:南方新闻网 协办:广东省经济和信息化委员会 承办:南方新闻网
建议使用1024×768分辨率 IE7.0以上版本浏览器
hg0088 sitemap 手机验证领取28体验金 蓝宝石娱乐 海洋之神快速充值入口
蓝盾网上娱乐网站| 银河网站官方网站| 99棋牌中心| 有捕鱼兑现金| 百合现金注册| 注册开户即送体验金| 网络游戏兼职每小时30元| 皇冠登陆网址是多少| 皇家赌场手机版下载| 波克捕鱼宝石迷城| 91捕鱼大厅| 公海赌船公海赌船710| 正规实体网站靠谱平台| 最新老虎机| 浩博vinbet| 噢们金沙游乐场| 黄金电玩城官方网站| ptpt9大奖手机下载| 新版jj捕鱼炮速设置|